Föreningens stadgar

 

1. Föreningens namn och hemort

Föreningens namn är Sahlströmsgårdens Vänner och dess hemort är Torsby

 

2. Syfte och verksamhetsformer

Föreningens syfte är att värna, främja och utveckla kännedomen om Sahlströmsgården och dess kulturskatter.

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att

 • ordna kulturevenemang, konstresor, diskussioner, kurser och fester
 • bedriva forsknings-, informations- och publikationsverksamhet
 • samarbeta med andra motsvarande kulturella föreningar

För att stödja sin verksamhet kan föreningen arrangera avgiftsbelagda kulturevenemang och verkställa lotterier sedan den har erhållit behövligt tillstånd härtill.

 

3. Medlemmarna

Envar som antar föreningens syfte och stadgar kan bli medlem i föreningen.

 

4. Utträde och uteslutning av en medlem ur föreningen

En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att anmäla detta hos föreningens styrelse eller dess ordförande eller genom att vid föreningens möte anmäla om utträde för anteckning i protokollet.

Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om medlemmen inte har betalat sin förfallna medlemsavgift eller om han annars har underlåtit att fullgöra de förpliktelser som han genom sitt inträde i föreningen har åtagit sig eller om han genom sitt beteende inom eller utom föreningen avsevärt har skadat denna eller om han inte längre uppfyller de villkor för medlemskap som nämns i lag eller i föreningens stadgar.

 

5. Medlemsavgifterna

Årsmötet beslutar om storleken av den årliga medlemsavgiften.

 

6. Styrelsen

Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen till vilken hör en ordförande och 6-8 övriga ledamöter, som alla utses vid årsmötet. Ordföranden väljs för en tid av 1 år. Styrelsens övriga ledamöter väljs för en tid av 2 år, på så sätt att halva styrelsen väljs vartannat år.

Styrelsens mandattid är tiden mellan årsmötena.

Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande samt utser inom eller utom sig en sekreterare, en kassör och andra nödvändiga funktionärer.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vice ordföranden då de anser att det behövs eller då minst hälften av styrelseledamöterna så kräver.

Styrelsen är beslutsför när minst hälften av dess ledamöter, ordföranden eller vice ordföranden medräknade, är närvarande. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst, vid personval avgör emellertid lotten.

 

7. De som får teckna föreningens namn

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande eller kassör, var och en för sig.

 

8. Räkenskapsperiod och revision

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.

Bokslutet jämte nödvändiga handlingar och styrelsens årsberättelse skall överlämnas till revisorerna senast tre veckor före årsmötet. Revisorerna skall ge sitt utlåtande skriftligen till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

 

9. Föreningens möte

Föreningens årsmöte hålls årligen på en av styrelsen fastställd dag under tiden januari-maj.

Ett extra möte hålls då föreningens möte så besluter eller då styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst en tiondedel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende. Mötet skall hållas inom trettio dagar från den tidpunkt då kravet på mötet framställts hos styrelsen.

Vid föreningens möten har varje medlem en röst.

Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

 

10. Kallelse till föreningens möten

Styrelsen skall sammankalla föreningens möten senast sju dagar före mötet genom att sätta in en annons i en tidning som utkommer i föreningens hemort eller genom att skicka e-post eller kallelsebrev.

11. Årsmöte

Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:

 • mötet öppnas.
 • val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
 • mötets laglighet och beslutsförhet konstateras
 • föredragningslistan för mötet godkänns
 • bokslutet, årsberättelsen och revisorernas utlåtande presenteras
 • beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvarsskyldiga
 • verksamhetsplanen, budgeten samt medlemsavgifternas storlek fastställs
 • val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter
 • val av två revisorer
 • behandling av övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende skall behandlas vid föreningens årsmöte skall han skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen.

 

12. Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen

Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen skall fattas vid föreningens möte med minst tre fjärdedels (3/4) majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen. I möteskallelsen skall nämnas om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen.

Då föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslutet om upplösningen. Om föreningen blir upplöst används tillgångarna för samma ändamål.

 

Stadgarna antogs 2007-10-09 då föreningen bildades och godkändes av årsmötet 2008-01-27. Vid årsmötet 2011-01-30 och årsmötet 2014-02-02 har stadgarna reviderats i enlighet med texten ovan.